Corporate News

Wed, 30 Nov 2016 16:31:00 GMT
Förändring av det totala antalet aktier och röster i Anoto Group AB (publ)

Lund, 30 november, 2016 - I november 2016 har antalet aktier i Anoto Group AB (publ), org nr 556532-3929, ökat med sammanlagt 63 754 640 nya aktier till följd av nyemissioner som beslutades av styrelsen den 17 oktober 2016.

Aktiekapitalet i Anoto Group AB uppgår per den 30 november 2016 till 46 816 642,16 kronor, fördelat på 2 340 832 050 aktier. Det totala antalet röster i Anoto Group AB uppgår per den 30 november 2016 till 2 340 832 050 röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joonhee Won, VD

För mer information: www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ) Org. nr. 556532-3929, Mobilvägen 10, SE- 223 62 Lund Tel. +46 46 540 12 00

Denna information är sådan information som Anoto Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2016 kl. 17.31 CET.

Om Anoto Anoto är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande. Bolagets teknologi möjliggör pen input med hög precision på i stort sett alla ytor. Anoto verkar över hela världen genom ett globalt partnernätverk som levererar användarvänliga digitala skrivlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data. Anotos aktie är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista under tickern ANOT.


Download PDF