Corporate News

Wed, 31 May 2017 21:15:00 GMT
RAPPORT JANUARI – MARS 2017

-- Nettoförsäljningen för Q1 uppgick till 46 (45) miljoner kronor.

-- Nettoförlust efter skatt sjönk avsevärt till 34 (62 Kv1 2016) miljoner kronor vilket inkluderar extraordinära nedskrivningar om 11 miljoner kronor. Nedskrivningarna i Q1 inkluderar extraordinära kostnader om 8,2 miljoner kronor avseende stängningen av kontoren i Lund och Norrköping som tillkännagivits under kvartalet och andra poster om totalt 3 miljoner kronor inklusive nedskrivningar av inventarier.

-- Bruttomarginalen för kvartalet uppgick till 35% (40%) vilket är något högre än de 34% som rapporterades för Q4 2016 men lägre än bruttomarginalen om 40% som uppnåddes i Q1 2016. Minskningen av bruttomarginalen över ett år kan i huvudsak hänföras till att Pen Generations numera är en del av koncernen och den ökande andelen av omsättningen som Pen Generations representerar.

-- Overheadkostnader för kvartalet uppgick till 48 (80) miljoner kronor. Detta är betydligt lägre än tidigare kvartal och 40% lägre än Q1 2016 beroende på kostnadsbesparingar som genomförts.

-- Vinst per aktie efter utspädning för Q1 uppgick till -0,01 (-0,06)kronor.

-- Anoto har ingått ett nytt avtal med SMark Co., Ltd. (SMark) avseende Anoto DNA (ADNA). SMark har investerat 5 miljoner USD i Anoto och använder Anotos mikropunktsmönster i alla sina produkter. Anoto kommer att erhålla 20% av alla SMarks ADNA-intäkter. Denna investering slutfördes i maj.

-- Omstruktureringen och konstnadsreduktionen börjar ge positivt avtryck i Anotos finansiella resultat även om det fortfarande finns finansiella utmaningar kortsiktigt. För ytterligare information se avsnittet: Risker och osäkerheter.

Kommentarer från VD

SUMMERING

Anotos fokus under 2017 fortsätter vara att uppnå lönsamhet genom att koncentrera verksamheten på enbart tre existerande affärsområden, vilka är relaterade till varandra (Livescribe Retail Business, Enterprise Forms och Education Business), samt uppnå tillväxt genom Anoto DNA-initiativet.

Under Q1 2017 fortsatte omstruktureringen av verksamheten och vi tillkännagav beslutet att stänga kontoren i Lund, Norrköping och Wetherby. Beslutet att stänga regionala kontor motiverades av såväl behovet av att konsolidera beslutsprocesser och öka kommunikation som behovet av att reducera kostnader. Bolaget har lidit av bristande kommunikation. Kunder var osäkra på vem de skulle kontakta och ansvarsområden var oklara.

Anoto hade tio kontor i världen förra året. Efter omstruktureringen kommer Anoto att ha endast två kontor.

Det är värt att notera att, trots en minskning av mer än 100 anställda och stängning av sju kontor, bruttoomsättningen inte påverkats negativt av omstruktureringen utan ökat med 2% i förhållande till 2016 samtidigt som kostnaderna är 40% lägre än i Q1 2016.

Produktifieringen av Anoto DNA (ADNA) fortsatte med kraft i Q4 2016 och en förbättrad version släpptes i Q1 2017. Affärer och tekniskt samarbete med SMark har också fortsatt och under Q1 ingick vi ett nytt avtal med SMark om ADNA.

SMark har investerat 5 miljoner USD i Anoto och SMark kommer att använda Anotos mikropunktsmönster i alla sina produkter. Anoto kommer också att erhålla 20% av alla SMarks ADNA intäkter. Anoto kommer att betala 20% av sina intäkter till SMark då Anoto använder teknologi utvecklad av SMark avseende tryck och skydd mot förfalskningar. SMarks investering i Anoto genomfördes den 4 maj.

UTSIKTER De flesta initiativen för kostnadsreduktion och effektivitetsförbättringar som initierades i april 2016 har genomförts och därmed kommer Anotos fokus att växla mot vinstgivande tillväxt. Försäljningsaktiviteter koncentreras till starka tillväxtområden som emerging markets och offentliga sektorn. För att stödja den accelererande försäljningen investerar Anoto i en ny plattform för utveckling av pennhårdvara och pågående mjukvaruutveckling för att möta behoven i en föränderlig affärsmiljö. Anoto har nyligen släppt version 1 av ADNA för vissa utvecklare och en ADNA demoapp kommer snart att vara tillgänglig för några parter med vilka vi arbetar för att kommersialisera denna affärsgren. Anoto kommer också att vara värd för ett globalt rundabordssamtal för nya lösningar i Seoul under juni 2017 då Anotos partners kommer att dela med sig av sina senaste tekniska utvecklingar och lösningar. Vi tror att detta ökade samarbete kommer att ytterligare stimulera tillväxt genom geografisk expansion.

Nyckelordet för 2016 var kostnad, i år är det lönsam tillväxt.

Joonhee Won

CEO, Anoto Group AB (publ)


Download PDF