Corporate News

Wed, 31 May 2017 17:00:00 GMT
Förändring av det totala antalet aktier och röster i Anoto Group AB (publ)

Lund, 31 maj 2017 – I maj 2017 har antalet aktier i Anoto Group AB (publ), org. nr 556532-3929, ökat med sammanlagt 433 240 740 nya aktier i samband med konvertering av konvertibler och en riktad nyemission till SMark & Co., Ltd.

Aktiekapitalet i Anoto Group AB uppgår per den 31 mars 2017 till 55 538 854,64 kronor, fördelat på 2 776 942 732 aktier. Det totala antalet röster i Anoto Group AB uppgår per den 31 maj 2017 till 2 776 942 732 röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Durban, styrelseordförande

Joonhee Won, VD

För mer information: www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ) Mobilvägen 10, SE- 223 62 Lund Tel. +46 46 540 12 00

Denna information är sådan information som Anoto Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2017 kl. 19.00 CET.

Om Anoto Anoto är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande. Bolagets teknologi möjliggör pen input med hög precision på i stort sett alla ytor. Anoto verkar över hela världen genom ett globalt partnernätverk som levererar användarvänliga digitala skrivlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data. Anotos aktie är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista under tickern ANOT.


Download PDF